RİSK DEĞERLENDİRMESİ NEDİR? NASIL YAPILIR?

İSG tehlikelerinin belirlenmesi risk analizi olarak da bilinen risk değerlendirmesiyle yapılır. Risk Değerlendirme Raporu hazırlamakla tamamlanan süreçleri sizin için yazdık.

Yüksekte çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği

Yazan: Özgen Özden

Tarih: 25/11/2012

Yasa gereği, işverenler çalışma ortamındaki tüm faktörleri göz önünde bulundurarak, işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alabilmek amacıyla, risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

A. Risk Değerlendirmesi Ekibinin Oluşturulması

Risk değerlendirmesine başlamadan önce, işyerindeki çalışanlardan bir ekip oluşturmalıdır. Bu ekip risk değerlendirmesi konusunda bilgilendirilmelidir. İşyerinde oluşturulacak risk değerlendirmesi ekip üyeleri aşağıdaki gibi olmalıdır;

 • İşveren veya vekili,
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri,
 • İşyerindeki çalışan temsilcileri,
 • İşyerindeki destek elemanları,
 • İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

B. Tehlikelerin Tanımlanması İçin Bilgilerin Toplanması

Tehlikelerin tanımlanması için aşağıdaki bilgiler toplanmalıdır;

 • İşyerindeki binaların ve tüm eklentilerin ayrıntıları,
 • İşyerinde yürütülen faaliyetler,
 • Üretim süreci ve tekniği,
 • İş ekipmanları,
 • Üretimde kullanılan maddeler,
 • Atıklarla ilgili işlemler,
 • İşyeri organizasyonu, çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları,
 • Çalışanların tecrübe ve düşünceleri,
 • İşe başlamadan önce, mevzuat gereği alınacak izin belgeleri,
 • Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları,
 • Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu,
 • İşyerinin teftiş sonuçları,
 • Meslek hastalığı kayıtları,
 • İş kazası kayıtları,
 • İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar,
 • Ramak kala olay kayıtları,
 • Malzeme güvenlik bilgi formları,
 • Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları,
 • Varsa daha önce yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarının sonuçları,
 • Acil durum planları, yapı işleri sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı hazırlanması gereken işyerlerinde önceden hazırlanan belge ve raporlar.

C. Tehlikelerin Belirlenmesi ve Tehlikelerden Kaynaklı Risklerin Analiz Edilmesi

Toplanan bilgiler ışığında, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler dikkate alınarak çalışma ortamında bulunan fiziksel kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynakları ile bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler ve riskleri belirlenir.

Belirlenen risklerin analizi için, uluslararası standartlarla belirlenmiş uygun analiz yöntem veya yöntemlerinin bulunması halinde, bu yöntem veya yöntemler kullanılmalıdır.

D. Risk Kontrol Adımları

Risklerin kontrolünde şu adımlar uygulanır:

 • a) Planlama: Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hale getirilen risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılır.
 • b) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması: Risk kontrol tedbirleri kararlaştırılırken, öncelikle tehlikeler ve tehlike kaynakları ortadan kaldırılır, bu yapılamıyor ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için sırasıyla aşağıdaki adımlar izlenir;
  • Tehlikeliyi, tehlikeli olmayan veya daha az tehlikelilerle ikame,
  • Riskler ile kaynağında mücadele,
  • Toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi.
 • c) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması: Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri bölümü, başlama ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileri içeren planlar hazırlanır. Bu planlar işverence uygulamaya konulur.
 • d) Uygulamaların izlenmesi: Hazırlanan planların uygulama adımları düzenli olarak takip edilir, denetlenir ve aksayan yönler tespit edilerek gerekli düzeltici ve önleyici işlemler tamamlanır.

Belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra yeniden risk seviyesi tespiti yapılır. Yeni seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise bu maddedeki adımlar tekrarlanır.

İş Güvenliği Şakaya Gelmez
Gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız, siz de Türkiye'nin en başarılı OSGB'siyle çalışın.